Regulamin

I.               POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

1.     Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej przez CENTRUM KOMINA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422083, posiadającą numer NIP 929-184-69-17, numer REGON 081044307, której kapitał zakładowy wynosi, tel.: 68-3237190, fax 68-3237660.

2.    Poza warunkami sprzedaży Regulamin określa w szczególności reguły rejestracji
i korzystania z indywidualnego konta Klienta, zasady składania zamówień, jak również tryb składania reklamacji i odstąpienia od zawartej umowy.

3.    Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a)    Klient – podmiot, na rzecz którego świadczone są usługi przez Sprzedawcę, jak też z którym Sprzedawca zawiera umowę sprzedaży Produktu,

b)   Konsument – oznacza Klienta, będącego osobą fizyczną dokonującą
z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

c)    Konto – indywidulane konto Klienta, prowadzone bezpłatnie przez Sprzedawcę,

d)   Produkt lub Produkty – oznacza wszystkie oferowane przez Sprzedawcę
w Sklepie internetowym towary,

e)    Regulamin – oznacza przedmiotowy Regulamin,

f)     Sklep internetowy – oznacza sklep prowadzony przez Sprzedawcę
za pośrednictwem strony www.kominkiikominy.pl, do którego Sprzedawca ma wyłączne majątkowe prawa autorskie, za wyjątkiem tych elementów do których prawa te przysługują podmiotom trzecim,

g)    Sprzedawca – oznacza CENTRUM KOMINA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422083, posiadającą numer NIP 929-184-69-17, numer REGON 081044307.

h)   Strona internetowa – oznacza stronę www.kominkiikominy.pl.

II.           WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1.    Korzystanie ze Sklepu internetowego, jak też dokonywanie sprzedaży Produktów odbywa się na zasadach ujętych niniejszym Regulaminem.

2.    Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego jest posiadanie dostępu do komputera, smartfonu lub innego podobnego urządzenia wraz ze stosownym oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do sieci Internet. Klient zobowiązany jest uzyskać dostęp do sieci Internet we własnym zakresie.

3.    Sprzedawca zamieszcza na Stronie internetowej informacje o oferowanych Produktach, w tym opis, nazwę, cenę brutto i dane techniczne, w zależności
od rodzaju oferowanego Produktu. Informacje o Produktach nie stanowią oferty
w rozumieniu przepisu art. 66 i 66¹ kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem
do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.

4.    Celem złożenia zamówienia na dany Produkt, Klient może bądź utworzyć Konto bądź dokonać zamówienia bez rejestracji. Utworzenie Konta i jego utrzymanie jest bezpłatne.

5.    Aby utworzyć Konto Klient zobowiązany jest dokonać rejestracji w Sklepie internetowym, polegającej na wypełnieniu formularza rejestracyjnego i przesłaniu rzeczonego formularza Sprzedawcy.

6.    Formularz rejestracyjny musi zostać wypełniony przez Klienta zgodnie z prawdą,
w szczególności w zakresie danych osobowych i kontaktowych. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie fałszywych danych.

7.    Klient przed dokonaniem rejestracji powinien zapoznać się z Regulaminem, co przy dokonywaniu rejestracji potwierdza oznaczając odpowiednie pole formularza. Powinien również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji umów zawartych ze Sprzedawcą, oraz może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, która to zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Uprzednie zapoznanie się z Regulaminem, jak też wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy jest konieczne również przy zawieraniu umowy bez rejestracji.

8.    Po przesłaniu do Sprzedawcy formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie dokonania rejestracji
i utworzenia Konta. Dane podane na formularzu mogą zostać zmienione przez Klienta.

9.    Hasło podane przez Klienta przy dokonywaniu rejestracji winno zostać przez niego należycie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. W przypadku podejrzenia uzyskania dostępu do Konta Klienta przez podmiot trzeci wbrew jego woli, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy.

10.Klient może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia przez Sprzedawcę jego Konta. Sprzedawca usunie Konto Klienta bez zbędnej zwłoki, nie wcześniej niż
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania dyspozycji usunięcia Konta.

III.        SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.    Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę. Złożenie zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy.

2.    Aby złożyć zamówienie Klient umieszcza wybrany Produkt bądź Produkty
w tzw. „Koszyku”. Przy składaniu zamówienia Klient wybiera sposób płatności oraz dostawy. Przed złożeniem zamówienia Klient może zwrócić się do Sprzedawcy celem negocjacji ceny. Klient ponosi, poza koniecznością uiszczenia ceny brutto za Produkt, koszty jego dostawy wg cennika dostawcy, z którym Sprzedawca zawarł umowę. Z chwilą składania zamówienia Klient zobowiązany jest do potwierdzenia, poprzez znaczenie odpowiedniego pola na formularzu, iż wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

3.    Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła na adres e-mailowy Klienta potwierdzenie przyjęcia złożonej przez Klienta oferty (zamówienia). W przypadku braku Produktu w Sklepie internetowym albo braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, w tym przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca informuje Klienta o ww. okolicznościach bez zbędnej zwłoki.

4.    W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustępie 3 powyżej Klient może anulować złożone zamówienie w całości lub części, co zwalnia Sprzedawcę z konieczności jego realizacji bądź też Sprzedawca może odmówić przyjęcia oferty Klienta.

5.    Klient może wybrać następujące formy płatności:

a)    przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy – wówczas wysyłka Produktu nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy,

b)   gotówką za pobraniem – wówczas wysyłka Produktu nastąpi po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

6.    Niedokonanie zapłaty przez Klienta w terminie 14 dni licząc od dnia przyjęcia oferty przez Sprzedawcę, oznaczać będzie jego rezygnację z realizacji zamówienia.

7.    Sprzedawca informuje Klienta o wysłaniu przesyłki, wysyłając wiadomość na adres e-mailowy Klienta. Termin spełnienia świadczenia uzależniony będzie od dostawcy (kuriera), z którym Sprzedawca zawarł stosowną umowę, przy czym przekazanie Produktu dostawcy winno nastąpić bez zbędnej zwłoki, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej.

8.    Sprzedawca dostarcza Produkty na adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem dostawcy, z którym zawarł stosowną umowę. Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera, zaś w przypadku dostarczenia Produktu uszkodzonego lub posiadającego inne wady spisać odpowiedni protokół.

9.    Do każdego Produktu Sprzedawca dołącza odpowiednio rachunek bądź fakturę VAT, zgodnie z wolą Klienta, potwierdzający fakt zawarcia umowy oraz jej warunki.

10.Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Produktu bądź Produktów wolnych od wad.

11.Sprzedawca oświadcza, iż nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206).

IV.         REKLAMACJE

 

1.    Każdemu Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w przypadku niewłaściwej realizacji umowy przez Sprzedawcę, w szczególności w przypadku ujawnienia się wad Produktu.

2.    Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: marketing@centrumkomina.pl bądź listownie na adres siedziby Sprzedawcy.

3.    Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni licząc od dnia jej otrzymania.

4.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 3 maksymalnie do 21 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotyka przeszkody z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. O wydłużeniu takim Klient zostanie poinformowany, z podaniem przyczyny wydłużenia oraz podaniem nowego terminu rozpatrzenia reklamacji.

5.    W przypadku gdy do właściwego rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest zbadanie Produktu Klient zobowiązany jest do przesłania Produktu Sprzedawcy, za zwrotem udokumentowanych kosztów.

V.             GWARANCJA

 

1.    Produkty oferowane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzielaną przez producenta.

2.    Niezależnie od gwarancji udzielanej przez producenta, Sprzedawca udziela gwarancji na wybrane Produkty znajdujące się w jego ofercie, za zasadach wyrażonych w dokumencie gwarancji przekazywanym Klientowi wraz z zamówionym Produktem.

3.    Warunki gwarancji:

a) gwarancja 24 miesiące na montaż kominków i ogrzewania kominkowego,

b) gwarancja 24 miesiące na montaż kominów stalowych i ceramicznych,

c) gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, które poddane są systematycznemu zużyciu podczas używania kominków i kominów – są to: ruszta, elementy szamotowe palenisk kominkowych, elementy szklane (szyby kominków), uszczelki we wkładach kominkowych oraz piecykach kominkowych.

 
 

VI.         REZYGNACJA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1.     Klient może zrezygnować z zamówienia, o ile Produkt nie został jeszcze wysłany przez Sprzedawcę. Rezygnacja następuje poprzez przekazanie przez Klienta oświadczenia o rezygnacji z zamówionego Produktu listownie adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem e-maila: marketing@centrumkomina.pl

2.    Konsument może odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, w terminie 14 dni licząc od dnia dostawy Produktu. Termin do odstąpienia upływa po 14 dniach od dnia udzielenia Konsumentowi przez Sprzedawcę informacji o tym prawie.

3.    Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

4.    Odstąpienie od umowy może zostać dokonane poprzez:

a) złożenie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej przy wykorzystaniu formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, przy czym do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem,

b) złożenie przez Konsumenta oświadczenia drogą elektroniczną na adres marketing@centrumkomina.pl przy wykorzystaniu formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, przy czym do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania Konsumentowi potwierdzenia otrzymania oświadczenia na trwałym nośniku.

5.    Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu
14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

6.    Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

7.    Jeżeli Produkt dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał
w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter Produktu nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

8.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu
do umów ujętych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta,
w tym m.in.:

a)     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu,
ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

10.Sprzedawca dokonuje zwrotu wszelkich dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia Produktu do Sprzedawcy, z zastrzeżeniem ust. 3
w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba
że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, chyba że zastosowanie znajdzie ust.11 poniżej.

11.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

VII.      DANE OSOBOWE

 

1.    Sprzedawca zwraca szczególną wagę na ochronę prywatności wszystkich Klientów, w szczególności poprzez należyte stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają najpełniejszą ochronę przetwarzanych danych. Sprzedawca zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

2.    Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.

3.    Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień składanych przez Klientów oraz innych określonych w Regulaminie. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych wymaga udzielania przez Klienta odrębnej i wyraźnej zgody.

4.    Dane przechowywane przez Sprzedawcę stanowią zbiór danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm) i podlegają odpowiedniemu zgłoszeniu stosownie
do postanowień wzmiankowanej ustawy.

5.    Klient ma dostęp do przekazanych Sprzedawcy danych z możliwością ich modyfikacji.

6.    Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

7.    Sprzedawca stosuje pliki „cookies”, przy czym informacje zbierane przy ich pomocy wykorzystywane są jedynie w celu dostosowania usługi i treści do indywidualnych potrzeb Klientów. Dodatkowo pliki „cookies” służą do opracowywania statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego.

 

VIII.    ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 

1.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2.    Dopuszcza się możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów takich jak np. mediacja – poprzez zwrócenie się do stosownego ośrodka mediacyjnego z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji.

IX.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W przypadku Konsumentów, informacje o których mowa w art. 12 ust 1 ustawy
z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta a zawarte w Regulaminie stanowią integralną część umów zawieranych pomiędzy Konsumentem i Sprzedawcą i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Stron.

2. O ewentualnej zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem ust.2, Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez umieszczeniu na Stronie internetowej komunikatu w przedmiocie zmiany i zakresu zmian. Ponadto Klienci posiadający Konto zostaną poinformowani o dokonanych zmianach w Regulaminie poprzez wysłanie informacji na adres
e-mail przynajmniej na 7 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
W przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian Klient zobowiązany jest do poinformowania o powyższym Sprzedawcy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach Regulaminu, co oznaczać będzie rezygnację Klienta
z prowadzenia Konta i jego usunięcia przez Sprzedawcę, zgodnie z treścią działu II ust. 10 Regulaminu.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 roku.

4. Zamówienia dokonane przed dniem wejścia w życie Regulaminu dokonywane są na zasadach dotychczasowych.

Kontakt

KOMINKI: kominki@centrumkomina.pl
KOMINY: kominy@centrumkomina.pl

Kontakt

KOMINKI:  513 074 534, 507 103 133, 500 429 691, 505 352 177
KOMINY: 512 098 097, 502 423 370

Kontakt

KOMINKI: kominki@centrumkomina.pl
KOMINY: kominy@centrumkomina.pl

Kontakt

KOMINKI:  513 074 534, 507 103 133, 500 429 691, 505 352 177
KOMINY: 512 098 097, 502 423 370